MPI De Kaproenen

Welke kinderen kunnen in De Kaproenen terecht ?

Kinderen met een attest type 9.

Kinderen met autismespectrumstoornissen.

Kinderen met een attest type 3

Kinderen met sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen.

Kinderen met een attest basisaanbod (vroeger type 1 en type 8)

Kinderen waarbij het CLB erkent dat een gewone school het kind niet door redelijke aanpassingen kan opvangen. Elke twee jaar wordt herbekeken of het kind met een attest type basisaanbod mits redelijke aanpassingen terug naar het gewoon onderwijs kan gaan.

Zowel leerkrachten, kinesisten, kinderverzorgster, logopedisten, verpleegster, psycholoog, maatschappelijk assistent, als keuken- en vakpersoneel staan klaar om uw kind optimaal te begeleiden.

Naast het leren, hechten wij veel belang aan het welbevinden en de sociale vorming van onze leerlingen. Ons onderwijs is aangepast aan de noden en de mogelijkheden van elk kind.

Wij bieden GON-begeleiding, een gespecialiseerd team begeleidt leerlingen in het gewoon onderwijs.

Aan onze school is ook een internaat verbonden, het voldoet aan alle specifieke noden van de kinderen.

Onze leerlingen kunnen gebruik maken van het gratis gemeenschappelijk leerlingenvervoer.

In de Kaproenen proberen wij via een warme, kindvriendelijke opvang, een ideale sfeer te scheppen en de leerspanningen weg te nemen, waardoor de leerling zijn/haar gevoel van eigenwaarde herwint en sterker wordt. Vanuit dat gevoel kan het kind weer vlotter en spontaner omgaan met vriendjes en leeftijdsgenoten en kan ook het leerproces weer op gang komen.

Het is onze hoofdbekommernis om de kinderen het maximum van hun capaciteiten te leren gebruiken rekening houdend met hun specifieke beperkingen.

Een kind dat buitengewoon onderwijs volgt is een kind zoals alle anderen. Het heeft enkel een bijzondere aanpak nodig, opdat, wat het in aanleg heeft, tot volle bloei zou kunnen komen.

Als school vinden wij het contact met de ouders heel erg belangrijk. Elke afdeling beschikt over twee coördinatoren die nauw betrokken zijn bij zowel het schools functioneren als het welbevinden van uw kind. Mochten zich thuis of op school problemen voordoen wordt u uitgenodigd. De coördinatoren begeleiden niet alleen de leerlingen, maar helpen u als dat nodig is. U kan met uw vragen en bezorgdheden bij hen terecht. Samen met u zoeken zij naar een gepaste oplossing voor uw probleem. 

Wij werken zowel met de leermethodes van het reguliere onderwijs en de daaraan gekoppelde eindtermen als met ontwikkelingsdoelen.

Via ouder- en beschermcomités, sportcomités en sponsoring proberen we de aangeboden activiteiten zo goedkoop mogelijk of zelfs kosteloos te houden. We hanteren een strikte maximumfactuur. We opteren ervoor dat steeds alle kinderen aan de activiteiten kunnen deelnemen.

Wenst u meer informatie? Kom dan gerust even langs, bellen kan op het nummer 050/39 06 23, mailen kan naar mpi.dekaproenen@telenet.be

Nancy Craeye, directeur

Directeur: Mevr. Nancy Craeye

Tel. 050 39 06 23
E-mail: mpi.dekaproenen@telenet.be

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief Facebook YouTube

 

scholenzoeker